خدمات پشتیبانی

چرخه تکاملی سیستم، فرآیندی است که از طریق آن طراحان، برنامه نویسان و مدیران یک شرکت سیستمهای اطلاعاتی را بنا می‌نهند. حال با توجه به ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی و اهمیت آن، درخواست از طرف استفاده کنندگان سیستم که با مسائل، مشکلات و نارسائیهای سیستم آشنایی بیشتری دارند، داده می‌شود و همچنین برنامه نویسان وتحلیلگران که معمولاً به دنبال روشهایی بهتر برای سیستمهای جاری هستند، نیز از درخواست کنندگان پروژه‌های طراحی و توسعه سیستم می باشند. علاوه بر آن، برنامه ریزی های بلند و میان مدتی که شرکتها برای بهبود کلی سیستمهای موجود خود دارد، می‌تواند منشاء درخواست سیستمهای جدید باشد.

معمولاً عامل ایجاد چنین درخواستهایی وجود یک مسئله، تن دادن به یک اجبار و الزام قانونی، یا به دست آوردن امکان بهتر برای پاسخگویی و جذب مشتری بیشتر است، اغلب مسائل و فرصتهای زیادی وجود دارد که هر یک می‌تواند منشاء تغییر یا ایجاد یک سیستم باشد، که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

✔ نیاز به بهبود عملکردها
✔ نیاز به تسهیل کنترل اطلاعات (یا داده‌ها)
✔ نیاز به صرفه جویی بیشتر یا کنترل هزینه
✔ نیاز به کنترل و امنیت اطلاعات
✔ نیاز به بهبود کارایی افراد

پشتیبانی سیستم ها