مغایرت بانکی

در لیست حساب ها ، اسناد حسابداری شامل واریز / برداشت / پرداخت وجه و . . . ذکر شده و با توجه به اختلافاتی که بین این لیست و مانده حساب بانک وجو دارد می توان مغایرت ها را شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود.

ttms
ttms