کارت ویزیت الکترونیکی

کارت ویزیت الکترونیکی

تنها از طریق یک آدرس URL خودتان را به اطرافیان معرفی کنید، با استفاده از این کارت ویزیت که محیطی Customize دارد خدمات خود را جهت معرفی می توان ارائه کرد

کارت ویزیت الکترونیکی