TTMS صورت معاملات فصلی

گزارش مالی که افراد حقیقی / حقوقی شرکت ها باید پایان هر فصل تکمیل نمایند و آن را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. به عبارتی هر سال شامل چهار گزارش فصلی می باشد که عدم ارسال آن موجب جریمه خواهد شد و تهیه این TTMS بر اساس ماده 169 قانون های مالیاتی کشور الزامی می باشد.

ttms
ttms