کنترل پروژه : سیستم کنترل پروژهITC با تعریف گردش کار توسط کاربران سیستم این امکان را به آنها داده تا بتوانند تمامی مراحل درخواست و تهیه و گردش کار و بررسی پیشرفت یک پروژه را تا مرحله نهایی شدن آن پیاده سازی و ردیابی کنند ، همچنین امکان کنترل سیستم توسط کاربران ارشد از طریق گزارشات جامع و مدیریتی تسهیل شده است.

سیستم کنترل پروژه