خدمات پشتیبانی

امروزه تمامی وظايف سازماني توسط كاركنان با بكارگيري نرم افزارهای مالی و اداری صورت میگیرد. لذا داشتن این نرم فزارها بدون اشکال در سرعت انجام وظايف مفيد مي باشد.

خدمات قابل ارائه شده به شرح ذيل مي باشد:
✔ نصب سیتم های مالی و اداری مورد نياز و متعلقات آن
✔ کنترل دوره ای از ذخیره سازی اطلاعات
✔ بازيابي اطلاعات پاك شده
✔ بازديد هاي دوره اي از سيستم هاي تحت پشتيباني و گزارش شرح اقدامات انجام شده
✔ گزارش مشكلات موجود در سيستم و همكاري در رفع مشكلات
✔ مشاوره در خريد سيستم هاي سخت افزاري
✔ انجام عمليات بهينه سازي و افزايش سرعت سيستم ها

پشتیبانی سیستم ها