گزارش ساز

گزارش ساز
گزارش ساز
گزارش ساز

یکی از مواردی که در سیستم های مالی مورد توجه کاربران بخصوص مدیران میباشد خروجی های متنوعی است که می تواند در اختیار رده های متفاوت سازمان قرار بگیرد.در اینصورت وابستگی کاربران را به بخش طراحی و توسعه سیستم ها به حداقل خواهد رسید. در صورتی که بخواهید به گزارش های خاصی از زیر سیستم ها دسترسی داشته باشید که به صورت آماده در نرم افزار وجود ندارد می توان از ابزار قوی بنام گزارش ساز استفاده کنید.