انبار و حسابداری انبار : تهیه به روز اطلاعات کالا و موجودی آن ها در انبارهای مختلف یکی از مهمترین عوامل رشد شرکت‌ها است. سیستم انبارداری ITCبا پیاده سازی فرآیند ثبت عملیات ورود و خروج کالا و محاسبات ریالی آنها به روشهای میانگین/LIFO /FIFO / ثابت و همچنین گزارشهای جامع کاربردی و مدیریتی ، کنترل انبار را برای کاربر تسهیل می کند.

سیستم انبار و حسابداری انبار
سیستم تدارکات

تدارکات: سیستم تدارکات ITC علاوه ‌بر ارتباط با سیستم های خزانه داری و انبار و بودجه و حسابداری وکنترل پروژه با ایجاد یکپارچگی و انسجام اطلاعات در فرایندهای تامین کالا و خدمات، به مدیران سازمان کمک می‌کند ضمن پاسخ‌گویی به‌موقع به درخواست‌های کالا و خدمات درخواست‌کننده، امکان ثبت صورت وضعیت و قراداد و ثبت مراحل استعلام و مناقصه و ترک تشریفات را دارا می باشد .