فروش : سیستم فروش ITC که در ارتباط با سیستم خزانه داری و انبارداری و حسابداری می باشد این قابلیت را دارد تا با تعریف گردش کارهای متفاوت توسط کاربر، نیازهرمشتری به صورت خاص پیاده سازی شده و علاوه بر گزارشهای مدیریتی جامع با پیاده سازی گزارش فصلی باعث تسهیل در کار کاربران شده است.

سیستم حسابداری